Riksstämman är Unga Reumatikers högsta beslutande organ. På Riksstämman fattas beslut om vilken inriktning och verksamhet Unga Reumatiker ska bedriva, om Unga Reumatikers ekonomi och vilka personer som ska leda Unga Reumatiker framöver.

Unga Reumatiker har ordinarie Riksstämma vartannat år. Nästa ordinarie Riksstämma äger rum 2024. På Riksstämman deltar ombud från Unga Reumatikers fem regioner och riksstyrelsen (som också deltar som ombud på Riksstämman). Ombuden fattar bland annat beslut om verksamhetsinriktning, stadgar, intressepolitiskt program och rambudget. Ombuden utser också en ny riksstyrelse, valberedning och föreningsrevisorer. Unga Reumatikers valberedning och föreningsrevisorer närvarar också Riksstämman. Reumatikerförbundet har rätt att utse en representant som också deltar på Riksstämman. 

Den senaste Riksstämman genomfördes 18-20 november 2022 på Viskadalens folkhögskola utanför Borås. Du hittar verksamhetsinriktning, reviderade stadgar och verksamhetsberättelser på vår hemsida under sidan ”Om Oss” -> ”Dokument”.