Nolltolerans mot diskriminering

Sverige bryter idag mot FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Flera gånger har Sverige fått kritik av FN:s kommitté för att bland annat se siffror istället för människor. Personer med funktionsnedsättning exkluderas och diskrimineras. Funkofobi är ett utbrett problem som måste tas på allvar.

Unga Reumatiker vill ha ett samhälle med nolltolerans mot diskriminering.

Unga Reumatiker vill att FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning blir till lag och kräver att Sverige erkänner alla människors lika värde.

Unga Reumatiker vill att alla allmänna platser och byggnader ska vara tillgängliga.

Unga Reumatiker vill att alla som har behov av LSS-insatser ska få det.

 

Tillgänglig kollektivtrafik och transportmedel

I ett samhälle fritt från diskriminering kan alla transportera sig med kollektivtrafik. Alla har rätt till ett aktivt dagligt liv och att kunna ta sig till och från skola, utbildning, arbete och fritidsaktiviteter. För personer med funktionsnedsättning kan det vara omöjligt att självständigt ta sig till hållplatser, ta sig ombord och av kollektiva färdmedel, samt att resan sker på ett säkert och komfortabelt sätt. Att kunna transportera sig mellan platser är en förutsättning för att kunna leva ett aktivt liv.

Unga Reumatiker vill att alla kollektiva färdmedel ska vara tillgängliga och utrustade med fungerande ramp och att all personal vet hur denna används.

Unga Reumatiker vill att alla som behöver färdtjänst ska få färdtjänst.

Unga Reumatiker vill att det på kollektiva färdmedel tydligt markeras att även personer med osynliga funktionsnedsättningar har rätt till prioriterad sittplats.

Unga Reumatiker vill att alla som har behov av parkeringstillstånd ska få parkeringstillstånd.

Unga Reumatiker vill att alla som har behov av bilstöd ska få bilstöd.

 

Tillgängliga bostäder

Att ha en bostad är en mänsklig rättighet. För personer med funktionsnedsättning är bostadsmarknaden begränsad. Många lägenhetshus saknar bland annat fungerande och tillgänglig hiss. Personer med funktionsnedsättning ska ha lika möjlighet att kunna välja var och hur en vill bo, samt att vid behov kunna söka stöd för att tillgänglighetsanpassa sin bostad.

Unga Reumatiker vill att alla hyres- och bostadsrätter ska vara tillgängliga.

Unga Reumatiker vill att det ska avsättas resurser för att personer med funktionsnedsättning ska kunna tillgänglighetsanpassa sina bostäder.

 

Försäkringar

Personförsäkringen fyller en viktig funktion i samhället, bland annat med hänsyn till de allmänna kraven på social rättvisa och trygghet. Försäkringsbolag är förpliktigade att teckna personförsäkring för personer med reumatisk sjukdom, som de normalt tillhandahåller allmänheten. Finns särskilda skäl kan däremot en person efter individuell bedömning nekas rätten att ingå personförsäkring, om inte försäkringen kan tecknas till en högre premie eller med andra försäkringsvillkor.

Unga Reumatiker vill att barn, ungdomar och unga vuxna med reumatisk sjukdoms rätt att ingå personförsäkring stärks.

Unga Reumatiker vill att försäkringsbolag genomför individuella bedömningar av barn, ungdomar och unga vuxna med reumatisk sjukdom.

 

Internationell tillgänglighet

Att kunna studera, arbeta och bo utomlands är en dröm för många. För personer med reumatisk sjukdom kan det ta lång tid och vara svårt att få en rättvis bedömning av visumansökan. Vid längre perioder utomlands skulle det underlätta att inte behöva ta med sina mediciner för hela vistelsen.

Unga Reumatiker vill att kunskapen om barn, ungdomar och unga vuxna med reumatisk sjukdom ska öka hos handläggare vid ansökan om visum och tillstånd.

Unga Reumatiker vill att barn, ungdomar och unga vuxna med reumatisk sjukdom ska kunna hämta ut mediciner och kunna lämna kontrollprover enkelt inom EU.

Möjliggöra självförverkligande

Barn, ungdomar och unga vuxna med reumatisk sjukdom är inte sin sjukdom. Reumatisk sjukdom ska inte vara något som hindrar en från att leva sitt liv fullt ut. För att kunna leva sitt liv fullt ut kan det behövas stöd och förståelse. Personal inom vården ska kämpa med barn, ungdomar och unga vuxna med reumatisk sjukdom.

Unga Reumatiker vill att vården ska arbeta aktivt för att barn, ungdomar och unga vuxna med reumatisk sjukdom ska känna livsglädje och kunna uppfylla sina drömmar.

Unga Reumatiker vill att barn, ungdomar och unga vuxna med reumatisk sjukdom ska erbjudas ett samverkande team med reumatolog, sjuksköterska, psykolog, fysioterapeut, arbetsterapeut, kurator och dietist.

 

Jämlik och tillgänglig vård

Ålder, kön, könsidentitet, etnicitet, religion, sexuell läggning, funktionsförmåga, socioekonomisk status eller bostadsort ska inte påverka kvalitén på vården. Vården ska vara tillgänglig för alla och alla ska få den medicinska behandling en mår bäst av.

Unga Reumatiker vill att barn, ungdomar och unga vuxna med reumatisk sjukdom ska få evidensbaserad och individanpassad vård och medicinsk behandling.

Unga Reumatiker vill att all personal inom vården har kunskap om och arbetar normkritiskt.

 

Transition från barn till vuxen

Övergången från barn- till vuxenvården, med ny personal, rutin, miljö och kultur är en stor omställning. Med bra metod och plan för förberedelse, överlämning och mottagande kan transition ske utan att barn, ungdomar och unga vuxna med reumatisk sjukdom känner oro och osäkerhet. Att en patient blir myndig betyder inte att en inte längre är i behov av stöd och smärtlindring.

Unga Reumatiker vill att det på varje reumatologisk barn- och vuxenmottagning ska finnas en gemensam transitionsplan.

Unga Reumatiker vill att barn, ungdomar och unga vuxna med reumatisk sjukdom har rätt till smärtlindring vid kortisoninjektioner och liknande ingrepp.

Unga Reumatiker vill att alla reumatologiska mottagningar ska ha ett team specialiserat för unga vuxna.

 

Sex, samlevnad och familjeplanering

Alla har rätt till sin sexualitet. Ungdomar och unga vuxna med reumatisk sjukdom ska få information, stöd och hjälpmedel för ett fungerande och tillfredsställande sexliv. Ungdomar och unga vuxna med reumatisk sjukdom ska få hjälp med familjeplanering samt anpassad medicinsk behandling och vård vid familjebildning.

Unga Reumatiker vill att ungdomar och unga vuxna med reumatisk sjukdom kontinuerligt ska få aktuell information om hur medicinska behandlingar påverkar reproduktionsförmågan.

Unga Reumatiker vill att teamet ska ha kunskap och metoder för att prata om sex, samlevnad och familjeplanering med ungdomar och unga vuxna med reumatisk sjukdom.

 

Direktremisser

Barn, ungdomar och unga vuxna med reumatisk sjukdom har högre risk att drabbas av andra autoimmuna sjukdomar samt hjärt- och kärlsjukdomar. Vården ska vid misstanke om samsjuklighet kopplad till reumatisk sjukdom hos barn, ungdomar och unga vuxna inte hänvisa till primärvården, utan istället skriva direktremiss till specialist.

Unga Reumatiker vill att möjligheten till direktremisser från en reumatologisk mottagning till en annan specialistmottagning ska finnas.

Unga Reumatiker vill att specialistenheter ska kommunicera med varandra om vård och medicinsk behandling.

Lärarens kompetens

Alla lärare ska ha kunskap om och förståelse för barn och ungdomar med reumatisk sjukdoms situation. Barn och ungdomars reumatiska sjukdom ska inte misstros eller ifrågasättas. Reumatisk sjukdom kan innebära mycket frånvaro på grund av vårdbesök, skov eller biverkningar av medicinsk behandling. Lärare ska se till att även barn och ungdomar med reumatisk sjukdom ska få ett rättvist betyg som motsvarar deras kunskap och få det stöd de behöver för att ha möjlighet att nå högsta betyg.

Unga Reumatiker vill att alla lärare som har elever med reumatisk sjukdom ska ha kunskap och förståelse om vad det innebär.

Unga Reumatiker vill att alla ska ha möjlighet att nå ett rättvist betyg trots giltig frånvaro på grund av reumatisk sjukdom.

 

Tillgängliga lokaler och hjälpmedel

Tillgänglighet och hjälpmedel är en förutsättning för att barn och ungdomar med reumatisk sjukdom ska kunna delta i undervisning på lika villkor.

Unga Reumatiker vill att alla lokaler i alla skolor ska vara tillgängliga.

Unga Reumatiker vill att barn och ungdomar med reumatisk sjukdom ska erbjudas hjälpmedel för att kunna delta i undervisning på lika villkor.

 

Skolidrott

Barn och ungdomar med reumatisk sjukdom kan i perioder behöva anpassad undervisning i ämnet skolidrott. Idrottslärare ska ha kunskap om och förståelse för att barn och ungdomar med reumatisk sjukdom själva känner sina kroppar bäst.

Unga Reumatiker vill att barn och ungdomar med reumatisk sjukdom ska kunna delta i skolidrotten utifrån sina egna förutsättningar.

 

Alternativ närvaro

I perioder kan det vara svårt för barn och ungdomar med reumatisk sjukdom att närvara och delta i undervisning. Digitala lösningar ska då erbjudas så att barn och ungdomar med reumatisk sjukdom ska kunna delta i undervisning på distans och kunna nå sina studiemål.

Unga Reumatiker vill att barn och ungdomar med reumatisk sjukdom ska erbjudas att delta i undervisning med alternativa metoder.

Unga Reumatiker vill att deltagande i undervisning med alternativa metoder likställs med fysisk närvaro.

Tillgänglighet och resursstöd

Tillgängliga studielokaler och studentbostäder är en förutsättning för att ungdomar och unga vuxna med reumatisk sjukdom ska kunna studera. Information och kunskap om rätt till resursstöd för ungdomar och unga vuxna med reumatisk sjukdom ska finnas och erbjudas.

Unga Reumatiker vill att alla lokaler på alla lärosäten ska vara tillgängliga.

Unga Reumatiker vill att alla studentbostäder ska vara tillgängliga.

Unga Reumatiker vill att alla lärosäten ska informera om och erbjuda resursstöd till ungdomar och unga vuxna med reumatisk sjukdom.

 

Ekonomi

Att erhålla studiemedel från CSN är nödvändigt för de flesta studerande. I perioder kan det vara omöjligt för ungdomar och unga vuxna med reumatisk sjukdom att klara av sina studier på grund av skov eller biverkningar av medicinsk behandling. Utan tillräckliga studieresultat kan CSN neka studiemedel för nästkommande termin och i värsta fall kräva återbetalning. För att erhålla fortsatt studiemedel ska det vara tillräckligt att visa upp läkarintyg. Under studietiden har de flesta en utsatt ekonomisk situation och har inte råd med vårdbesök eller att bekosta sin medicinska behandling.

Unga Reumatiker vill att läkarintyg ska vara tillräckligt för att ungdomar och unga vuxna med reumatisk sjukdom ska få fortsatt studiemedel från CSN trots otillräckliga studieresultat.

Unga Reumatiker vill att vård och medicinsk behandling ska vara gratis för studerande.

Tillgänglighet och hjälpmedel

Tillgänglighet och hjälpmedel är en förutsättning för att ungdomar och unga vuxna med reumatisk sjukdom ska kunna arbeta på lika villkor.

Unga Reumatiker vill att alla arbetsplatser ska vara tillgängliga.

Unga Reumatiker vill att arbetsgivare ska erbjuda ungdomar och unga vuxna med reumatisk sjukdom hjälpmedel.

Unga Reumatiker vill att arbetsgivare ska ha kunskap om och metoder för att ungdomar och unga vuxna med reumatisk sjukdom ska kunna utföra sitt arbete på lika villkor.

 

Friskvård

Friskvård för ungdomar och unga vuxna med reumatisk sjukdom bidrar till bättre arbetsförmåga och hälsa.

Unga Reumatiker vill att ungdomar och unga vuxna med reumatisk sjukdom ska ha rätt till friskvård och friskvårdstimme.

Jämställd forskning

Reumatisk sjukdom drabbar fler kvinnor än män. Forskning om sjukdomar som drabbar majoriteten kvinnor är eftersatt och har svårare att få anslag.

Unga Reumatiker vill att kvinnors hälsa ska värderas lika högt som mäns hälsa.

Unga Reumatiker vill att forskningsanslag och forskningsinsatser om reumatisk sjukdom ökar.

 

Kvalitetsregister

Det finns inget botemedel mot reumatisk sjukdom. Reumatisk sjukdom kan bero på ärftliga omständigheter men det behövs ytterligare, hittills okända, faktorer för att utlösa reumatisk sjukdom. Kvalitetsregister, som till exempel Barnreumaregistret, är en värdefull källa till forskning och förbättringsarbeten.

Unga Reumatiker vill att barn, ungdomar och unga vuxna med reumatisk sjukdom ska få information om och erbjudas att delta i kvalitetsregister.