Debatt: Hjälpmedel i skolan är en förutsättning för undervisning på lika villkor

Debatt: Hjälpmedel i skolan är en förutsättning för undervisning på lika villkor

Barn och ungdomar med reumatisk sjukdom ska erbjudas hjälpmedel för att kunna delta i skolans undervisning på lika villkor.

Det är i skolan vi lägger grunden för framtiden. Här formas kunskap, identitet och vänskapsband som följer en hela livet. Att alla barn och ungdomar ska få delta i undervisningen på lika villkor kan därför tyckas självklart – men tyvärr ser verkligheten annorlunda ut.

För många barn och ungdomar med reumatisk sjukdom är tillgänglighet och hjälpmedel en förutsättning för att kunna delta i undervisningen på lika villkor. Hjälpmedel som en ergonomisk stol, en greppvänlig sax eller en dator kan vara avgörande för en fungerande och mer smärtfri skolgång. Men i Unga Reumatiker-rapporten, som baseras på en undersökning bland Unga Reumatikers medlemmar, uppger hela 40 procent att de inte får de hjälpmedel de behöver för att kunna delta i undervisningen.

Det är skolans ansvar att anpassa och organisera undervisningen så att elever med funktionsnedsättning har förutsättningar att nå målen. Ändå upplever alltså fyra av tio elever med reumatisk sjukdom att deras rättigheter inte tillgodoses. Syftet med användning av hjälpmedel är att förbättra elevens nedsatta förmåga och eventuellt väga upp för förlorad förmåga. Att inte få tillgång till de hjälpmedel en behöver kan innebära att en inte kan delta i all undervisning och få det svårare att nå kunskapsmålen.

Ofta är det som behövs förståelse och kunskap kring elevens situation, för att kunna identifiera vilka hjälpmedel som behövs. Men i Unga Reumatiker-rapporten uppger också nästan sex av tio att de inte upplever att deras lärare har kunskap om och förståelse för vad reumatisk sjukdom innebär.

Enligt artikel 24 i FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning står det att all undervisningen ska ske på lika villkor. Och enligt skollagen är skolhuvudmannen skyldig att ge särskilt stöd till alla elever i förskola och grundskola som har svårigheter i skolarbetet, oavsett eventuell funktionsnedsättning. Även de som studerar på gymnasiet har rätt till stöd för att kunna fullfölja sin utbildning.

Idag, på Internationella Reumatikerdagen, vill vi uppmana till ett kunskapslyft. Resultatet i Unga Reumatiker-rapporten är ett bevis på att FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och skollagen inte efterföljs i praktiken. Det är ytterst oroande att även det allra enklaste stödet i skolan, som att få tillgång till en greppvänlig sax, brister. Det kan vara små åtgärder för skolan, men som kan få allvarliga konsekvenser för elevernas kunskapsinlärning och framtid om de inte genomförs.

Ofullständiga betyg eller bristande deltagande ska aldrig bero på att elever inte erhåller det stöd och de hjälpmedel de behöver och har rätt till. Kunskapen om vad reumatisk sjukdom innebär för barn och ungdomar måste öka och skolan måste ta sitt ansvar för att alla elever med reumatisk sjukdom får de hjälpmedel de behöver och har rätt till. Först då kan vi prata om en undervisning på lika villkor.

Cajsa Helin Hollstrand, ordförande
Johanna Kyrkhage, ansvarig skolfrågor
Axel Stefansson, ansvarig skolfrågor