JIA, Uveit
Identification of novel autoantigens as potential biomarkers in juvenile idiopathic arthritis associated uveitis

Författare: Arve-Butler S, Mossberg A, Kahn F, Najibi SM, Berthold E, Król P, Månsson B, Kahn R.

Publicerad: Frontiers in Pediatrics, 9 Januari 2023.
Läs artikeln i sin helhet här: frontiersin.org/articles/10.3389/fped.2022.1091308/full

Många barn med juvenil idiopatisk artrit (JIA) har autoantikroppar som riktar sig mot cellkärnans komponenter (anti-nukleära antikroppar, ANA). ANA hos barn med JIA är kopplat till uveit, en inflammation i ögat som kan orsaka permanent synskada om den inte upptäcks och behandlas i tid. Men ANA-tester är varken tillräckligt specifika eller känsliga för att vara ett pålitligt prov för att räkna ut risken för att drabbas av uveit, och de exakta proteinerna som ANA riktar sig mot är i stort sett okända. Om dessa proteiner identifieras skulle specifika ANA som är starkt kopplade till uveit kunna användas som biomarkörer för att underlätta identifieringen av JIA-patienter i riskzonen.

Resultaten visade att JIA-patienter med uveit hade signifikant högre reaktivitet mot 17 olika proteiner och generellt flera olika reaktiviteter jämfört med JIA-patienter utan uveit. Vissa kombinationer av specifika ANA, snarare än reaktivitet mot en specifik antigen, var kopplat till uveit.

Denna studie undersökte specifika ANA i JIA och deras koppling till uveit. Resultaten visar att vissa autoantikroppar är starkt kopplade till uveit hos JIA-patienter. Dessa fynd kan utgöra en grund för att hitta prognostiska biomarkörer som kan vara användbara inom den kliniska vården av JIA-patienter.